ನಾನಿಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ
ನಾನಿಟ್ಟ ಚುಕ್ಕಿ ಸಾಲು
ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ
ಹತ್ತಾರು ಸಾಲು ಸಾಲು
ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಗೂ
ಅದೇನೋ ನಂಟು
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೇರುತ
ಮೂಡಿತಲ್ಲಿ ಹೂದಂಟು
ಮತ್ತಹಲವು ರೇಖೆಗಳು
ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ ನಗಲು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು
ಒಂಟಿತನದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಲು
ಅರಳಿತು ಹೂವೊಂದು
ಮುದ್ದಾದ ರೂಪದೊಳು
ಹೇಳಿತು ಕಥೆಯೊಂದ
ಚುಕ್ಕಿಯ ಸಾಲುಗಳು
ಭಾವನೆಗಳ ಬಿಂಬಿಸುವ
ಬಣ್ಣಗಳ ಶೃಂಗಾರವು
ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ನೀಡುವ
ಮೆನೆಯಂಗಳದ ಚೆಲುವು
ನಾನಿಟ್ಟ  ರಂಗೋಲಿ...


-ಅರೆಯೂರು ಚಿ.ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು